Ứng Dụng Ghi Chú

Các ghi chú

Tổ chức công việc của bạn bằng danh sách các việc cân làm và các ghi chú một cách hiệu quả. Từ các công việc cá nhân cho đến những buổi họp chung, bạn có thể tăng hiệu suất cho nhân viên của bạn bằng cách cung cấp cho họ công cụ để họ có thể phân loại nhiệm vụ họ cần ưu tiên, chia sẽ ý tưởng của họ và tổng hợp vào trong tài liệu.

Danh sách công việc phải làm của cá nhân

1

Tạo danh sách công việc cần phải làm theo mẫu bạn định. Nhanh chóng tạo công việc cần phải làm ,tổ chức thành các kì, phân đọ ưu tiên và thời gian thực hiện. Gom lại và dán vào đó các màu sao cho tương ứng với các mẫu/ Kanban giúp bạn đưa ra cách tổ chức đơn giản và danh sách các công việc cần phải làm.

Giải quyết được việc quá tải trong công việc

Phần mềm danh sách công việc cần làm Odoo giúp bạn tổ chức được công việc và giữ các ghi chú quan trọng trong cấu trúc và có thể truy cập vào trong hệ thống
Không tạo thêm áp lực lên bộ nhớ của bạn trong việc nhớ các kì hạn và các ảnh hưởng và hành đôn cần thực hiện – sử dụng ghi chú Get Things Done

Phân loại mức độ ưu tiên một cách hiệu quả

Mọi người không theo kịp công việc hàng ngày, các nhiệm vụ và các công việc quan trọng, các nhiệm vụ dài. Ghi chú giúp bạn một cách đơn giản theo thời gian mỗi ngày, nhưng ít nhiệm vụ khẩn cấp hơn.

Tìm ra các động lực để hoàn tất nhiệm vụ

Tính năng tuyệt vời để cải thiện kĩ năng quản lý dự án – giữ cho danh sách việc cần làm của bạn được cập nhập. Bao gồm các nhiệm vụ ngắn ngày và dài ngày và các nội dung khác được hoàn thanh. Bạn có thể thêm và thay đổi các nhiệm vụ đang thực hiện

Tùy chỉnh ghi chú của bạn và danh sách các công việc cần làm

Kiểu xem thông minh Kanban trong tính năng ghi chú của Odoo cho phép mỗi người dùng thay đổi các bước của họ trong việc xử lý danh sách làm việc và các ghi chú của họ. Bạn có thể chọn một mẫu hoặc tạo ra các bước hoặc các giai đoạn xử lý theo cách bạn.

2

Ghi chú cá nhân

Viết xuống các ý tưởng của bạn trên bảng và giữ các ghi chú của bạn trong tầm tay. Bạn có thể đính kèm chúng trong các tài liệu liên quan và sử dụng các thể hoặc màu để tổ chức các thông tin. Một khi các ý tưởng của bạn hoàn thiện, bạn có thể chia sẻ chúng với người dùng khác, bắt đầu thảo luận và hợp tác bằng cách cải thiện các chi tiết trên bảng.

3

Biên bản cuộc họp mang tính trợ giúp

4
“Ghi chú” mang cho bạn một công cụ tuyệt vời để hỗ trợ thời gian thực đối với biên bản cuộc họp. Người tham dự cuộc họp có thể cùng làm việc trong biên bản, đính kèm các tài liệu quan trọng hoặc thảo luận về các ý tưởng có liên quan. Mỗi bảng có cấu trúc dễ hiểu và rõ ràng – các góp ý của từng người dùng sẽ được viết ra và được tô bằng một màu đặc biệt, vì vậy nó dẽ dàng để cho mọi người nhìn thấy ai là người viết hoặc đưa ra bình luận đó.