Quản lý tài sản

Quản lý tài sản thiết bị

Thẻ tài sản
Thanh lý tài sản
Phục hồi tài sản
Điều chuyển tài sản
Danh sách tài sản đến hạn thanh lý
Kế hoạch kiểm kê tài sản
Cập nhật thông tin kiểm kê
Khấu hao tài sản
Báo cáo thống kê
– Tài sản cơ quan.
– Tài sản phòng ban.
– Nhật ký luân chuyển tài sản.
– Thống kê tài sản.
– Danh sách tài sản đã thanh lý
– Danh sách tài sản đã hủy
– Báo cáo khấu hao tài sản.
– Tài sản thừa, thiếu so với kiểm kê
– Tổng hợp tăng, giảm tài sản
– Danh sách tài sản tăng thêm
– Quản lý thông tin tài sản
– Quản lý sữa chữa
– Thu hồi tài sản
– Kiểm kê tài sản
– In nhãn dán (Barcode)
– Đề xuất thanh lý
– Tài sản thừa, thiếu so với kiểm kê
– Tổng hợp tăng, giảm tài sản
– Danh sách tài sản tăng thêm
Nhóm quản lý dữ liệu master
– Đơn vị
– Phòng ban
– Loại tài sản
– Nhóm tài sản
– Tình trạng tài sản
– Tòa nhà
– Văn phòng
– Đơn vị tính
– Tiền tệ
– Nhà sản xuất
– Nhà phân phối
– Quốc gia
– Tài sản
– Biểu mẫu
Quản lý thông tin tài sản
Quản lý sữa chữa
Thu hồi tài sản
Kiểm kê tài sản
In nhãn dán (Barcode)
Đề xuất thanh lý

Quản lý điều hành xe

Đề xuất xe
Duyệt đề xuất xe
Lập kế hoạch xe
Kế hoạch đã hoàn thành
Kế hoạch đã hủy
Danh mục tài xế
Chi phí phát sinh xe
Lập kế hoạch xe
– Đang lập kế Hoạch
– Kế hoạch hoàn thành
– Kế hoạch bị hủy
– Lập kế hoạch xe cho cán bộ
Lịch trình xe
Thông tin vận hành
Thông tin bảo dưỡng
Thông tin đăng kiểm
Thông tin bảo hiểm
Thông tin phí đường bộ
Thông tin sữa chữa
– Thông tin vận hành
– Thông tin bảo dưỡng
– Thông tin đăng kiểm
– Thông tin bảo hiểm
– Thông tin phí đường bộ
Quản lý
– Chi phí sửa xe
– Danh sách xe chốt km
– Đề xuất xe
– Đưa đón nhân viên
– Khách đưa đón
– Mua bảo hiểm xe
– Thay dầu
Báo cáo
– Chi phí sử dụng xe theo phòng ban
– Chi phí sửa xe
– In kế hoạch xe
– Số xe phục vụ phòng ban theo kế hoạch
– Tình trạng thay dầu, bảo dưỡng và bảo quản
xe
– Theo dõi mua bảo hiểm năm
– Theo dõi thanh toán hàng tháng
– Tổng chi phí đội xe

Quản lý hệ thống

Thông tin người dùng
Chức năng phân quyền người dùng