Nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp sản xuất rất phức tạp do liên quan đến việc định giá hàng tồn kho và giá vốn hàng bán để xác định giá trị thành phẩm chính xác nhất. Để giải quyết những yêu cầu phức tạp trên, doanh nghiệp sản xuất không thể chỉ dựa vào một phần...