slider

Example – Blog Timeline

ROI (Return on investment) cho 1 dự án ERP

ROI Basic Kịch bản 1: Tự động tạo và in hoá đơn và phiếu xuất Tại đây so sánh với việc làm hoá đơn, phiếu xuất hoặc đơn đặt hàng hoàn toàn tự động với việc làm bằng tay, hoặc một phần bằng máy, hoặc một số phần mềm không tích hợp khác. Sơ tính […]